Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.tekstbeeld.nl) van de TekstBeeld Groep. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel de TekstBeeld Groep tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt TekstBeeld Groep expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de TekstBeeld Groep links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de TekstBeeld Groep de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. De TekstBeeld Groep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door de TekstBeeld Groep niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
De TekstBeeld Groep, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de TekstBeeld Groep of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De TekstBeeld Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan TekstBeeld Groep of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de TekstBeeld Groep.

Wijzigingen
De TekstBeeld Groep behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.